Get Adobe Flash player

Rekrutacja

Specjalista ds. Urządzeń Nawęglania i Odpopielania – Inspektor Nadzoru

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Urządzeń Nawęglania i Odpopielania – Inspektor Nadzoru w Wydziale Nadzoru Urządzeń Nawęglania i Odpopielania. 

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku zgodnym z technologią eksploatowanych urządzeń i instalacji.
 • Minimum 5 lat pracy w Elektrowni na stanowisku związanym z eksploatacją urządzeń i instalacji gospodarek pozablokowych.
 • Wiedza ogólna i specjalistyczna:
  • Znajomość procesów technologicznych związanych z gospodarkami olejową i nawęglania lub innych układów technologicznych pozablokowych,
  • Znajomość zasad i procedur realizacji procesu inwestycyjnego (należy uzupełnić do egzaminu kwalifikacyjnego).
 • Posiadanie właściwych kwalifikacji energetycznych na stanowisku dozoru w grupie 2 pkt 1,2,4,6,7,8,10 w zakresie konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym. W przypadku nieposiadania ich przez kandydata konieczność uzupełnienia wymaganych uprawnień w okresie 2 m-cy od daty zatrudnienia.
 • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia instruktarzy bhp dla firm obcych – w przypadku braku ww. kwalifikacji konieczność ich uzupełnienia w krótkim okresie czasu.
 • Znajomość zasad rozliczania robót remontowych; mile widziany ukończony kurs kosztorysowania robót lub znajomość zasad i przepisów kosztorysowania, w przypadku braku ww. kwalifikacji konieczność ich uzupełnienia w krótkim okresie czasu.
 • Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi Word, Excel, Outlook.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • Bieżące prowadzenie oceny techniczno-eksploatacyjnej stanu i bezpieczeństwa użytkowania środków trwałych przez Elektrownię w aspekcie określania czasokresów i zakresów remontów, „reżimów” eksploatacyjnych oraz określenie żywotności elementów krytycznych urządzeń.
 • Sporządzanie programów, harmonogramów i planów działalności remontowej PDR w oparciu o stan techniczny urządzeń i obiektów oraz dokumentacji techniczno-ruchowej i planów strategicznych przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami i zarządzeniami.
 • Sporządzanie programów, harmonogramów i planów działalności inwestycyjnych PDI w oparciu o: zatwierdzone plany strategiczne spółki, aktualny stan techniczny urządzeń i obiektów, rozpoznane aktualne i przyszłe potrzeby eksploatacyjne, wnioski innych komórek organizacyjnych, polecenia służbowe, zgodnie z obowiązującymi procedurami i zarządzeniami.
 • Sporządzanie KZI, analiz efektów inwestycyjnych i danych wyjściowych do tych analiz.
 • Realizacja przyjętych planów związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń (remontowych) oraz zatwierdzonych planów inwestycyjnych.
 • Ustalanie szacunkowych kosztów realizacji zakupów, usług i zadań inwestycyjnych dla zleceń realizowanych przez firmy zewnętrzne.
 • Przygotowywanie kalkulacji i współudział w przygotowywaniu kosztorysów inwestorskich.
 • Rozliczanie zleceń na dostawy, usługi i roboty pod względem merytorycznym, technicznym i finansowym.
 • Prowadzenie (tworzenie, aktualizowanie i nadzorowanie) dokumentacji związanej z przydzielonym obszarem działalności.
 • Sporządzanie programów dla potrzeb optymalizacyjnych i badawczych oraz stosownych raportów i sprawozdań.
 • Bieżąca kontrola stanu bezpieczeństwa pracy w obiektach wchodzących w zakres obszaru działania oraz dokonywanie analiz przyczyn zaistniałych zagrożeń, awarii i zakłóceń, opracowywanie stosownych wniosków oraz udział w realizacji zaleceń poawaryjnych.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 • Curriculum vitae,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie potwierdzające wykształcenie,
 • Kserokopie zaświadczeń potwierdzające ukończenie kursów specjalistycznych, szkoleń itp.,
 • Kserokopia świadectwa pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ww. dokumentów do dnia 31.10.2014 r. na adres:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Zespół Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej

46-021 Brzezie k. Opola

e-mail: marta.rutkowska-wolniaczyk@gkpge.pl

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu selekcji dokumentów aplikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami i zaprosimy je do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.